top of page
objetosc_kopiec_DEM.jpg

POMIARY OBJĘTOŚCI

Pomiary objętości mas ziemnych prowadzone w toku realizacji inwestycji czy wyznaczanie objętości materiałów składowanych na placu budowy, placu magazynowym czy
w kopalni odkrywkowej, stanowi klasyczne zadanie realizowane przez geodetów. Zazwyczaj pomiar ten wykonuje się w oparciu o wyznaczenie przybliżonego kształtu nasypu, wykopu lub hałdy materiału przy użyciu precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy GNSS. Metoda ta jest dość szybka lecz uproszczenie rzeczywistej geometrii bryły może powodować błędy wyznaczanej objętości. W kontrze do rozwiązań klasycznych pojawia się możliwość zastosowania Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz metod fotogrametrycznych, bazujących na modelowaniu 3D i umożliwiających odwzorowanie nawet najdrobniejszych elementów geometrycznych mierzonych brył materiałów, dostarczając tym samym dokładnych danych, opisujących wyznaczaną objętość.

Pomiary objętości: Usługi

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

Jeżeli zależy Ci na wyznaczeniu objętości wykonywanych w toku realizacji inwestycji nasypów oraz wykopów, chcesz śledzić tempo i wielkość postępu prac lub prowadząc kopalnię odkrywkową czy zajmując się sprzedażą towarów sypkich potrzebujesz cyklicznego pomiaru objętości składowanych na placu materiałów, sprawdź możliwości nowoczesnej technologii opartej o wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych i fotogrametryczne modelowanie 3D!

Wyznaczanie objętości hałd materiałów sypkich oraz konstrukcji ziemnych, realizowanych w toku prowadzonej inwestycji, zarówno kubaturowej, jak i liniowej, stanowi doskonałe i bardzo szerokie pole wykorzystania fotogrametrii niskiego pułapu. Obrazując bowiem podczas jednego nalotu fotogrametrycznego całą, mierzoną konstrukcję ziemną lub składowany materiał,
w oparciu o fotogrametryczne modelowanie 3D tworzony jest trójwymiarowy model zobrazowanego obiektu, zawierający jego najdrobniejsze szczegóły geometryczne. Umożliwia to szybkie i dokładne wyznaczenie jego rzeczywistej objętości, pozyskanie profili wysokościowych, stanowiących przekroje pionowe obiektu o dowolnej gęstości i azymucie lub wyznaczenie powierzchni zajmowanej przez hałdę materiału. Taki kompletny zestaw danych otrzymujemy na podstawie pojedynczego nalotu, a cykliczne ich wykonywanie pozwala na porównywanie uzyskiwanych wartości i kontrolę postępu prac czy prowadzonej sprzedaży. Wykorzystanie opisanej technologii znacząco skraca czas trwania prac terenowych oraz dzięki tak dużej szczegółowości gotowego produktu, daje mnóstwo możliwości zastosowania wyników w wielu sektorach.

BUDOWNICTWO/ REALIZACJA INWESTYCJI

Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz związanej z tym geodezyjnej obsłudze inwestycji, wykonywane są cykliczne pomiary objętości, będące kontrolą oraz inwentaryzacją prowadzonych prac. Prace te zazwyczaj polegają na pomiarze setek pikiet wysokościowych, mających na celu jak najprostsze wyznaczenie kształtu brył ziemnych, umożliwiające jednocześnie możliwie najdokładniejsze określenie ich objętości. Pomiary te są w swej naturze żmudne oraz czasochłonne, a nowoczesna technologia stosowana coraz szerzej w geodezji pozwala na ich znaczne przyspieszenie oraz poprawę dokładności uzyskiwanych rezultatów. Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz technik fotogrametrycznych, umożliwia szybkie i sprawne pozyskanie danych w terenie oraz stworzenie na ich bazie wielu produktów pochodnych, o szczegółowości

i rozdzielczości znacznie większej od wyników pomiarów prowadzonych klasycznie. Utworzone w oparciu o pozyskane z niskiego pułapu zdjęcia- modele mierzonych obiektów, pozwalają wyznaczyć ich dokładną objętość, wrysować dowolną ilość przekrojów wysokościowych oraz określić powierzchnię nasypów/ wykopów, dostarczając najważniejszych danych o przebiegu i tempie prowadzonych prac budowlanych, jednocześnie doskonale je inwentaryzując.

Jeśli zależy Ci na dokładnym oraz szybkim wyznaczeniu objętości budowli ziemnych, powstających w toku realizacji inwestycji nasypów oraz wykopów lub zliczasz potrzebne w trakcie budowy materiały sypkie, skorzystaj z możliwości, które dają opracowywane przez nas produkty fotogrametryczne i zastosuj nowoczesną technologię na swoim placu budowy.

KOPALNIE ODKRYWKOWE

Prowadzenie wydobycia materiałów sypkich w postaci piachu, żwiru czy innego rodzaju kruszywa lub pozyskiwanie skały litej wiąże się z potrzebą ciągłego wyznaczania ilości wydobytego i składowanego materiału. W przypadku wydobycia na skalę przemysłową wymaga to wykonywania czasochłonnych pomiarów geodezyjnych, pokonywania przez zespól pomiarowy

w terenie znacznych odległości oraz przewyższeń, a także w przypadku wykonywania pomiarów z użyciem precyzyjnego pozycjonowania, przy pomocy GNSS, związane jest to z fizycznym pomiarem punktów na szczycie hałd, a zatem koniecznością chodzenia po materiałach sypkich, co nie zawsze jest bezpieczne, łatwe i przyjemne. Rozwiązaniem wymienionych problemów, umożliwiającym przyspieszenie i skrócenie terenowych czynności pomiarowych jest zastosowanie fotogrametrii niskiego pułapu i stworzenie produktów, będących Numerycznymi Modelami obiektów mierzonych, pozwalającymi na pomiar objętości, pozyskanie przekrojów wysokościowych czy wyznaczenie powierzchni hałd w oparciu o analizę cyfrowej reprezentacji obiektu, wykonywaną z biura. Model obiektu posiada rozdzielczość terenową pojedynczych centymetrów, uwzględniając przy pomiarze jego objętości najmniejsze zmiany cech geometrycznych, tym samym zwiększając dokładność wyznaczanych w ten sposób wartości. Wysoka rozdzielczość cyfrowej reprezentacji obiektu pozwala także na wykonanie dowolnej ilości, swobodnie sytuowanych przekrojów wysokościowych, pozwalając na stworzenie szczegółowej dokumentacji uzupełniającej.

Jeżeli prowadzisz pomiary objętości materiałów sypkich, wydobywanych i składowanych w kopalniach odkrywkowych, chcesz usprawnić proces pozyskiwania danych terenowych na ten cel oraz uzyskiwać cyfrowe wyniki prac, o wysokiej rozdzielczości, szczegółowości i wielu zastosowaniach, skorzystaj z tworzonych przez nasz zespół Numerycznych Modeli i sprawdź możliwości fotogrametrii.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI MAGAZYNOWYMI W HANDLU/ PRZEMYŚLE

Produkcja, przetwarzanie oraz składowanie na placu materiałów sypkich stanowi duże przedsięwzięcie. Często w procesie produkcji innych elementów powstaje wiele, zbędnych odpadów sypkich, składowanych w wysokich hałdach i poddawanych późniejszej utylizacji. W przypadku ogromnych ilości materiałów bardzo ważne jest przy sprzedaży, bądź utylizacji, kontrolowanie ich objętości, pozwalające na wskazanie ceny lub obliczenie kosztów operacji. Na placach składowych, wypełnionych po brzegi zrębkami, gruzem, kruszywami drogowymi lub różnymi frakcjami węgla, konieczna jest znajomość ilości posiadanych materiałów. Wiedza ta pozwala nie tylko kontrolować sprzedaż, ale także wykrywać braki w transportach i kradzieże części towarów.

W inwentaryzacji objętości hałd skuteczną, szybką i dokładną technologię stanowi fotogrametria niskiego pułapu, oparta na wykorzystaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych. Umożliwia ona wysokorozdzielcze wymodelowanie zwałowisk analizowanych materiałów, pozwalając na stworzenie szczegółowych raportów, opisujących wykonane pomiary i uzyskane w ich wyniku rezultaty.

Jeżeli zależy Ci na kontrolowaniu objętości produkowanych, przetwarzanych czy składowanych na placu materiałów sypkich, wykorzystaj możliwości fotogrametrycznego modelowania 3D i sprawdź wyniki wysokorozdzielczych, nowoczesnych pomiarów, wykonywanych z powietrza.

ROLNICTWO

Produkcja roślinna oraz zwierzęca generują odmienne potrzeby oraz wiążą się z różnym zakresem prowadzonych

w gospodarstwie rolnym prac. Przy produkcji zwierzęcej częstym zabiegiem jest wykonywanie pryzm kiszonkowych, a hodowane zwierzęta produkują znaczne ilości obornika. Zarówno pasza składowana w formie pryzmy, jak i obornik tworzą ogromne hałdy. Jak obliczasz ich objętość? W tonach, przyczepach czy może wiesz już z doświadczenia jaka ilość paszy wystarczy na zimę?

W celu wyznaczenia dokładnej objętości składowanej paszy czy naturalnego nawozu możesz wykorzystać pomiar objętości, bazujący na zastosowaniu Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz modelowaniu 3D. Gdy prowadzisz produkcję roślinną

i składujesz na polu lub placu chociażby hałdy zebranych buraków, możesz wyznaczyć ich objętość tuż po zbiorze, określając konkretną ilość metrów sześciennych, którą przeznaczysz na sprzedaż lub zużyjesz na własne potrzeby. Fotogrametria niskiego pułapu pozwala na wykonywanie pomiarów objętości i powierzchni, wspomagających Twoją działalność rolniczą

i wprowadzających do niej nowoczesną technologię.

Jeżeli chcesz poznać dokładnie wyznaczoną ilość składowanej w pryzmie paszy lub zebranych plonów, składowanych na polu/placu czy kalkulujesz możliwości nawożenia pól z zastosowaniem własnego nawozu, zleć wykonanie z powietrza przez nasz zespół pomiaru objętości i oprzyj swoją działalność o konkretne kalkulacje.

Pomiary objętości: Lista

Pomiary objętości

Pomiary objętości: Tekst
Pomiary objętości: Pro Gallery

Profile wysokościowe

Pomiary objętości: Tekst
Pomiary objętości: Pro Gallery

Pomiary powierzchni

Pomiary objętości: Tekst
Pomiary objętości: Pro Gallery
Pomiary objętości: Film
bottom of page