top of page
ponnik1_jutro.jpg

MODELE 3D

Teksturowany model 3D stanowi cyfrową reprezentację obiektu rzeczywistego, tworząc tzw. cyfrowego bliźniaka. Model utworzony z zastosowaniem fotogrametrii zbudowany jest
z nieregularnej siatki trójkątów, pokrytych właściwą dla obiektu teksturą i posiadając rozdzielczość nawet pojedynczych milimetrów, odzwierciedla on wszystkie cechy i parametry wizualne oraz geometryczne zdigitalizowanego obiektu. Tak drobiazgowo przeniesiony do wirtualnej rzeczywistości budynek, pomnik lub inny obiekt zyskuje bardzo cenną dla jego bezpieczeństwa dokumentację, umożliwiającą jego renowację, bądź nawet całkowite odtworzenie. Opracowany 
w ten sposób trójwymiarowy produkt posiada  szerokie spektrum zastosowań- od wirtualnego zwiedzania, przez wspomaganie prac konserwatorskich, po pozyskanie specjalistycznej dokumentacji i wykonywanie analiz czy umieszczenie obiektu w przestrzeni gry komputerowej.

Modele 3D: Usługi

OBSZARY ZASTOSOWAŃ 

Jeżeli prowadzisz renowację obiektów zabytkowych, potrzebujesz wysokorozdzielczego, dokładnego geometrycznie i szczegółowego wizualnie produktu 3D, rozumiesz potrzebę digitalizacji dóbr kultury

w postaci budynków czy pomników, zależy Ci na odtworzeniu nieistniejącej dokumentacji projektowej elewacji, realizujesz inwestycję i chcesz kontrolować postępy prowadzonych prac lub wykonać inwentaryzację powykonawczą, bądź chcesz umożliwić w sieci wirtualne przeglądanie wymodelowanego obiektu czy przenieść go w przestrzeń gry komputerowej- skorzystaj z tworzonych przez nas modeli 3D

i poznaj możliwości fotogrametrii!

Modele 3D tworzone z zastosowaniem fotogrametrii, wykorzystującej Bezzałogowe Statki Powietrzne do pozyskiwania zdjęć

z niskiego pułapu, zyskują w ostatnim czasie wiele zastosowań, a posiadane przez te produkty zalety powodują, że korzystają

z nich specjaliści, z różnych branż. Podstawową zaletą trójwymiarowych modeli, tworzonych fotogrametrycznie jest ich szczegółowość oraz wierność odwzorowania rzeczywistej tekstury digitalizowanego obiektu, w stopniu nieosiągalnym dla klasycznej technologii naziemnego skanowania laserowego. Cechy te wynikają z oparcia procesu modelowania na wysokorozdzielczych zdjęciach, zawierających dane nt. tekstury oraz geometrii obiektu z pikselem terenowym o rozmiarze nawet pojedynczych milimetrów. Wspomnieć należy także, iż wykorzystanie BSP jest rozwiązaniem znacznie tańszym niż użycie naziemnego skanera laserowego, co ma odzwierciedlenie w niższej cenie finalnego rezultatu tak prowadzonych prac digitalizacyjnych. Modelowanie 3D oparte o zdjęcia pozyskane z pokładu BSP, korzystając ze swobody i dowolności w zajmowaniu przez drona pozycji w sąsiedztwie fotografowanego obiektu, umożliwia digitalizację elementów niewidocznych, a zatem

i niedostępnych dla technologii naziemnego skanowania laserowego. Jest to znacząca przewaga fotogrametrii, pozwalająca wymodelować szczyty wież, elementy dachów czy kominów przemysłowych z szczegółowością i rozdzielczością taką samą, jak przy modelowaniu dolnych części tych obiektów. Wymienione cechy czynią zatem z fotogrametrii i skanowania laserowego bardzo dobrze uzupełniające się wzajemnie technologie, rekompensujące wady jednego rozwiązania, zaletami podejścia drugiego. Stąd w realizacji projektów są one często wykorzystywane równocześnie, stanowiąc przykład integracji danych, dających prawidłowy i kompletny produkt.

Fotogrametria niskiego pułapu w związku z prężnym i szybko postępującym rozwojem technologii SBSP jest wykorzystywana na całym świecie do digitalizacji różnego rodzaju pojedynczych obiektów, jak i całych zespołów architektonicznych, pozwalając na przeniesienie ich do przestrzeni wirtualnej. Modelowanie 3D stanowi specjalność naszego zespołu odkąd uzyskaliśmy na AGH

w Krakowie tytuł magistra inżyniera, poprzez obronę prac dyplomowych, poświęconych właśnie zagadnieniom związanym

z wysokorozdzielczą i kompleksową digitalizacją zabytków, w postaci Pomnika Grunwaldzkiego oraz Ratusza Kazimierskiego

w Krakowie. Zdobyta przez nas wiedza akademicka pomnożona została licznymi przykładami praktycznymi zrealizowanych przez nasz zespół prac, a fakt, iż praca jest równocześnie naszą pasją pomaga nam podejmować coraz to nowe wyzwania i napędza rozwój zawodowy.

Poniżej zestawiono niektóre z zastosowań tworzonych przez nas modeli 3D, ukazując ich szerokie możliwości, ale także wskazując, iż sposoby wykorzystania takich produktów ogranicza tylko ludzka wyobraźnia i aktualne potrzeby realizowanego projektu.

INWENTARYZACJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

​Bezzałogowe Statki Powietrzne oraz fotogrametria sprawdzają się doskonale podczas prowadzenia inwentaryzacji zabytków, odpowiadając na różne wymagania, stawiane przed pracami tego typu. Produkt w postaci modelu 3D posłużyć może do wykonania kompletnych pomiarów obiektu, wyznaczenia jego wysokości, szerokości, odległości pomiędzy elementami konstrukcyjnymi czy częściami elewacji, pozwalając chociażby na odtworzenie dokumentacji projektowej. Pozwala on też na przygotowanie rzutów elewacji czy przekrojów, pomagających zwizualizować poddany inwentaryzacji obiekt. Tak szczegółowa digitalizacja zabytku pozwala także ocenić jego aktualny stan, określić stopień postępujących procesów degradacyjnych czy zakres niezbędnych do wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich. Jasnym jest więc, iż przygotowane fotogrametrycznie modele 3D umożliwiają realizację wszystkich celów stawianych przed inwentaryzacją obiektów zabytkowych, poszerzając znacznie jej zakres, uatrakcyjniając uzyskane wyniki oraz wprowadzając do zagadnienia nowoczesną technologię, pomagającą chronić dziedzictwo kultury.

OCHRONA OBIEKTU POPRZEZ STWORZENIE JEGO CYFROWEGO BLIŹNIAKA

Zabytki np. w formie pomników, płaskorzeźb, historycznych budynków czy obiektów inżynierskich wystawione są na działanie wielu szkodliwych dla nich czynników, począwszy od niekorzystnych warunków atmosferycznych, przez akty wandalizmu i pozostałe sytuacje losowe,  powodowane przez człowieka, jak np. pożary, po katastrofy naturalne, trzęsienia ziemi, burze, powodzie czy trąby powietrzne. Często w wyniku wymienionych zdarzeń obiekty zabytkowe ulegają częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu, co przy braku jakiejkolwiek dokumentacji projektowej znacząco utrudnia ich odtworzenie. Przykładem jest tu chociażby pożar Katedry Notre Dame, który zniszczył kilkusetletnią świątynię w ciągu kilku godzin. W świetle wspomnianych wydarzeń oraz oczywistych zagrożeń, wymienionych wyżej, jasną staje się potrzeba wykonywania kompleksowej digitalizacji obiektów zabytkowych, umożliwiającej renowację lub nawet całościową odbudowę zniszczonego obiektu. Zadanie to realizowane jest poprzez utworzenie w procesie digitalizacji zabytku jego cyfrowego bliźniaka, przenoszącego obiekt wraz z wszystkimi danymi wizualnymi

i geometrycznymi na jego temat, do przestrzeni wirtualnej, tym samym chroniąc go i zapewniając mu istnienie w niezmienionej formie, w przyszłości. Produkt w postaci teksturowanego modelu 3D wykorzystują zarządcy obiektów, historycy, konserwatorzy zabytków, specjaliści z branży budowlanej, naukowcy, ale także projektanci przygotowujący przebudowę samego obiektu lub jego otoczenia. Mnogość zastosowań i korzyści płynących z wykorzystania modeli 3D sprawia, że są one często stosowane przez wymienionych specjalistów, służąc swoją wysoką rozdzielczością i szczegółowością ochronie dziedzictwa kulturowego oraz konserwacji nowopowstałych obiektów. 

KONTROLA REALIZACJI PRAC/ INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Prowadzenie prac budowlanych wymaga terminowej oraz zgodnej z założeniami projektowymi, realizacji kolejnych etapów inwestycji. Wiąże się to z potrzebą wykonywania cyklicznej inwentaryzacji przeprowadzonych prac, zarówno w celu kontroli tempa ich realizacji, jak i w celu stwierdzenia zgodności wykonanych elementów z dokumentacją projektową oraz potrzebą przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej. Wymaga to przeprowadzenia czasochłonnego pomiaru, absorbującego długotrwale zespół pomiarowy, podczas którego wyznaczone zostanie położenie wszystkich szczegółów terenowych, pikiety wysokościowe oraz geometria wykonanych w toku inwestycji obiektów. Pomiar taki przyspieszyć i ułatwić mogą znacznie sporządzane przez nas Ortomozaiki i NMPT, jednak w przypadku obiektów bardziej złożonych, kubaturowych czy skomplikowanych obiektów inżynierskich, przy kontroli postępu prac oraz inwentaryzacji powykonawczej wykorzystać można szczegółowy model 3D. Produkt taki zawiera kompleksową informację przestrzenną na temat realizowanej inwestycji, umożliwiając wyznaczanie współrzędnych, wymiarów, objętości czy kontrolę tempa prowadzonych prac. Stanowi on także atrakcyjną formę prezentacji aktualnego stanu zaawansowania robót lub ukończonego obiektu, pozwalając na jego prezentację w formie filmów czy animacji. Kompleksowa digitalizacja zrealizowanego obiektu lub placu wciąż trwającej budowy, pozwala zarówno wykonać część pomiarów terenowych z biura, jak i służy obiektowi oraz jego zarządcom przez cały okres życia projektu.

DIGITALIZACJA UMOŻLIWIAJĄCA WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Fotogrametria zarówno niskiego pułapu, wykorzystująca Bezzałogowe Statki Powietrzne, jak i fotogrametria bliskiego zasięgu, korzystająca ze zdjęć pozyskanych np. przez aparat cyfrowy, umożliwiają kompleksową digitalizację obiektów zabytkowych czy eksponatów muzealnych bardzo różnych rozmiarów. Przeniesieniu do przestrzeni wirtualnej poddać można zarówno budynki, obiekty infrastruktury, pomniki, samochody, pojazdy wojskowe, jak i znacznie mniejsze eksponaty muzealne, chociażby w postaci figur, elementów historycznego ubioru, uzbrojenia czy przedmiotów życia codziennego. Możliwości fotogrametrycznego modelowania 3D pozwalają stworzyć cyfrową kopię digitalizowanego obiektu, reprezentującą szczegółowo i z wysoką rozdzielczością jego teksturę oraz wiernie oddającą geometrię obiektu, umożliwiając zamieszczenie cyfrowej wersji zabytku/eksponatu na stronie internetowej. Zabieg taki pozwala zwiedzającym z całego świata za pośrednictwem internetu oglądać zabytki, zbiory muzealne czy zasoby kolekcji prywatnych z dowolnego miejsca świata, zachęcając ich jednocześnie do realnego odwiedzenia zabytków/muzeów w przyszłości, stanowiąc zatem atrakcyjną oraz nowoczesną formę ich promocji. Digitalizacja obiektów zabytkowych lub elementów zbiorów muzealnych pomaga także chronić je przed zapomnieniem oraz ich utratą, umożliwia renowację obiektów w przyszłości, stanowiąc przez to cyfrową formę ich ochrony.

PRZENIESIENIE OBIEKTU W PRZESTRZEŃ GRY KOMPUTEROWEJ

Najnowsze odsłony gier komputerowych oferują graczom bardzo realistyczną przestrzeń rozgrywki, niemalże przenosząc go
w wirtualne miejsce akcji oraz czyniąc gracza prawie realnym uczestnikiem wydarzeń. Modelowanie świata gry odbywa się współcześnie w oparciu o kilka technologii, gdzie jedną z nich jest fotogrametria. Z jej pomocą możliwa jest digitalizacja całych ulic miejskich z ich wszystkimi elementami lub cyfryzacja pojedynczych obiektów, w postaci np. dachów, fasad czy całych charakterystycznych budynków miasta, pomników, a także elementów natury, jak urwiska skalne, wzgórza czy wydmy nadmorskie. Wysokorozdzielcze i wiernie reprezentujące obiekty rzeczywiste modele 3D, umożliwiają przeniesienie uczestnika gry do wirtualnej kopii świata realnego, osadzając miejsce akcji w konkretnej dzielnicy miasta, bądź niesławnym, miejskim zaułku. Modelowanie trójwymiarowe, oparte o wykorzystanie zdjęć z Bezzałogowych Statków Powietrznych pozwala odzwierciedlić najmniejsze szczegóły tekstury i geometrii, tworzące indywidulany charakter i klimat, na którym zależy twórcom gry. Proces budowy cyfrowego bliźniaka obiektu rzeczywistego będąc w znacznej mierze zautomatyzowanym, oszczędza wiele czasu grafikom i projektantom, ograniczając ich rolę do naniesienia na model 3D istotnych dla nich poprawek, nie obarczając ich rysowaniem i tworzeniem od podstaw skomplikowanych elementów świata rozgrywki.

Modele 3D: Lista

​​Przykłady wykonanych przez nasz zespół modeli 3D

Modele 3D: Tekst
Modele 3D: Pro Gallery

Model 3D Kaplicy cmentarnej- Mauzoleum Błażewskich w Jazłowcu, Ukraina

Modele 3D: Osadzanie HTML

Model 3D Kościoła w Włodzimierzu Wołyńskim, Ukraina

Modele 3D: Osadzanie HTML
Modele 3D: Film
Modele 3D: Film
Modele 3D: Film
bottom of page